NGC6712_IC1295_200611
Kugelsternhaufen NGC6712 + Planetarischer Nebel IC1295
11.06.2020, Mommenheim; ASI183MC, 2x2 Binning, Vixen ED102SS+ReducerSS, f=500mm f/4,9, Cyclops Optics Dualband-Filter, EQ35Pro mit Guiding, 10x180s Bildbearbeitung: Deepsky Stacker, Photoshop, ca. 50% Crop.